mask

Adwokat Grzegorz Kaczmarek

Adwokat Grzegorz KaczmarekAdwokat Grzegorz Kaczmarek - jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, tytuł magistra uzyskałem w 1991r. W latach 1992 - 1996 odbywałem aplikację adwokacką, po ukończeniu, której i uzyskaniu wpisu na listę adwokatów zostałem członkiem Zespołu Adwokackiego Nr 1 Radomiu. Od 1999r. zawód adwokata wykuję prowadząc indywidualną kancelarię. Od 1992r. jestem syndykiem wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu i prowadziłem wiele postępowań upadłościowych. W latach 1995-1997 z ramienia Wojewody Radomskiego prowadziłem likwidacje przedsiębiorstw państwowych.

Prowadzę obsługę prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych. Bez ograniczeń terytorialnych przyjmuję pełnomocnictwa do reprezentacji osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów w postępowaniach administracyjnych i przed sądami powszechnymi. Uczestniczę w mediacjach, negocjacjach, sporządzam opinie prawne, projekty umów i pism procesowych.

Praktykę zawodową doskonalę na płaszczyźnie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego oraz karnego (wybrane zagadnienia tj. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi).

Zapraszam do kontaktu z kancelarią adwokacką.